Szukaj
Close this search box.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Home

Niniejszy Regulamin skierowany jest do:

 • Konsumentów, 
 • Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego 
 • Osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Informacje ogólne 
 1.  Właścicielem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem: – https://oryginalnydom.pl  jest Maciej Szymański IT and eCommerce Management zwana w dalszej części Regulaminu “SPRZEDAWCĄ”.
 2. Dane kontaktowe: ola@oryginalnydom.pl
 3. Komunikacja w sprawach związanych z zawartą Umową, zgłaszaniem reklamacji oraz składaniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy może odbywać się za 
  1. pośrednictwem poczty elektronicznej z wykorzystaniem adresu e-mail Sprzedawcy wskazanego w pt. I.2.
  2. formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Kontakt 
 1. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego oraz realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich sprostowania. Żądanie w tym zakresie należy kierować na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Dane osobowe podane w związku z zamówieniem w Sklepie są gromadzone i przetwarzane zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1000 z późn. zmian.) 
 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają przy Umowie Sprzedaży z płatności elektronicznych, Administrator przekazuje Ich dane osobowe – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania przez Klienta płatności – agentowi rozliczeniowemu zależnemu od wybranej formy płatności. 
 1. W przypadku Klientów, którzy korzystają w Sklepie Internetowym z usług dostawy Towaru, Administrator przekazuje dane osobowe Klientów – jedynie w takim zakresie jaki niezbędny jest do dokonania dostawy – wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na jego zlecenie. 
 1. Sprzedawca informuje, że poza zapłatą ceny za Produkt i kosztów jego dostawy (o ile Klient wybierze dostawę Produktu), nie występują inne koszty związane z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 1. Produkty objęte aktualnymi promocjami lub o ograniczonej dostępności są oznaczone komunikatami: PROMOCJA lub OFERTA OGRANICZONA. Realizacja zamówień Produktów, będących w promocji, odbywa się wg kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów. SPRZEDAWCA nie gwarantuje możliwości zrealizowania zamówienia oznaczonego tymi komunikatami. 
 1. Wszelkie informacje dotyczące produktów umieszczonych w Sklepie Internetowym pochodzą z materiałów i ulotek publikowanych przez ich Producentów.  Zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy.  
 1. Oznaczenia Producentów i inne znaki towarowe należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronach Sklepu wyłącznie w celach informacyjnych. 
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym wymaga uprzedniego zapoznania się i zaakceptowania Regulaminu a także odznaczenia odpowiedniego pola potwierdzającego zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptację. 
 1. Prezentowana na stronach Sklepu Internetowego oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego lecz jedynie zaproszenie do składania ofert kupna przez Klientów. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest przyjęcie oferty Klienta przez Sprzedawcę, co następuje dopiero w momencie przesłania do Klienta przez Sprzedawcę wiadomości e-mail stwierdzającej, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony”.  
 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. 
 1. Do czasu zapłaty całej należności, towar stanowi własność Sprzedawcy (art. 589 KC). 
 1. Poprzez akceptację postanowień zawartych w Regulaminie, Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury dokumentującej zawartą Umowę sprzedaży oraz wyraża zgodę na otrzymanie żądanej faktury w postaci elektronicznej, zamiast paragonu fiskalnego. 
 1. Klient ma możliwość złożenia zamówienia rejestrując swoje konto (i zapisując dane osobowe) w Sklepie lub bez rejestracji. 
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówień w Sklepie Internetowym, dopiero z momentem potwierdzenia przez Sklep Internetowy dostępności zamówionego Towaru, co następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail ze stwierdzeniem, że stan Zamówienia jest ,,potwierdzony”. 
 1. Moment powstania obowiązku zapłaty wyrażony jest przy każdym Zamówieniu w sposób wyraźny poprzez użyte sformułowanie wskazujące na powstanie obowiązku zapłaty po stronie Klienta. 
 1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są wyliczane w czasie składania zamówienia i zależą od takich czynników jak waga i wymiary produktu, liczba zamawianych produktów czy miejsce dostawy. 
 1. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego. 
 1. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę w postaci elektronicznej. Faktura ta zostanie przesłana Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta podany przy rejestracji albo przy zawieraniu Umowy sprzedaży bez rejestracji – na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: 
  1. Zapłata gotówką przy odbiorze
  2. Płatności elektroniczne dostępne w Internecie 
  3. Przedpłata na konto SPRZEDAWCY
 1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w chwili odbioru Towaru. 
 2. Dokonanie płatności jest warunkiem wydania towaru /wysyłki i wydania towaru.  
 1. Dostawa towaru może odbyć się w jednej z form udostępnianych na stronie sklepu, w tym za pośrednictwem kuriera, paczkomatu lub punktów odbioru.  
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 24 h do 14 Dni roboczych, chyba że w opisie wskazano inny termin lub Sprzedawca, ze względu na szczególny przypadek, przed upływem powyższego terminu wskaże nowy termin, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych. 
 1. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od momentu potwierdzenia przez Sklep zamówienia 
 2. W przypadku, gdy dostawa towaru wymaga wysyłki z różnych magazynów, SPRZEDAWCA ma prawo do naliczenia kosztów dostawy dla każdej wysyłki niezależnie

 

 1. Reklamacja Towaru
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym, którego tekst dostępny jest na stronie: ISAP.sejm.gov.pl/ 
 1. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w formie elektronicznej na adres e-mail przywołany w pkt I.2. 
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 
 1. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres wskazany przez Sprzedawcę.  
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

III. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, a także Osoba o jakiej mowa w art. 38a która zawarła umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego produktu do Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Kupującego  
 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego wszystkie dokonane przez niego/nią płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument/ ta Osoba. Sprzedawca wykonuje zwrot płatności otrzymanych od Konsumenta/ tej Osoby do chwili otrzymania Produktu z powrotem.  
 1. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Klient 
 1. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

  

 1. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących Konsumentami
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Klienta nie będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za Produkt zostaje wyłączona na podstawie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego. Wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi dotyczy także Osoby o jakiej mowa w art. 38a ustawy o prawach konsumenta. 
 1. W terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od niej. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny. Nie rodzi to po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy, w tym zwłaszcza roszczenia o naprawienie szkody. 
 1. W wypadku Klientów, którzy nie są Konsumentami, Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności, włącznie z wymogiem dokonania przedpłaty w całości albo części, niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty 1000 zł brutto. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy. Sprzedawca nie ponosi w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 2. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi, a także za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 1. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem ma obowiązek zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. 
 1. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  

 1. Gwarancja i usługi posprzedażne

Wskazanie w opisie Produktu, iż objęty został on gwarancją jest równoznaczne z informacją o objęciu Produktu gwarancją Producenta, o warunkach której Klient może uzyskać informację bezpośrednio na stronie internetowej danego Producenta bądź kierując zapytanie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany w pkt I.2. Sprzedawca nie jest Gwarantem – nie udziela gwarancji na oferowane w Sklepie Internetowym Produkty. Sprzedawca nie oferuje także usług posprzedażnych dotyczących Produktów objętych Umową sprzedaży.

 

 1. Inne postanowienia
 1. Na żądanie Klienta Sprzedawca nieodpłatnie udostępni niniejszy Regulamin w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
 1. Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z sieci Internet, w tym z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, takich jak:\
  1. możliwość otrzymania spamu, czyli niezamówionej informacji reklamowej (handlowej) przekazywanej drogą elektroniczną;
  2. obecność i działanie oprogramowania typu malware, w tym: wirusów komputerowych, czyli szczególnego oprogramowania, które jest w stanie, po uruchomieniu, zarazić pliki w sposób samopowielający, zazwyczaj nie będąc zauważonym przez użytkownika;
  3. obecność i działanie robaków internetowych (worm), czyli szkodliwego oprogramowania zdolnego do samopowielania;\
  4. możliwość zadziałania oprogramowania typu spyware, czyli oprogramowania szpiegującego działania użytkownika w Internecie, instalującego się bez jego wiedzy, zgody i kontroli;
  5. możliwość bycia narażonym na działania innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowania, wykonującego czynności niezamierzone przez użytkownika.
 2. Sprzedawca informuje, że w celu realizacji usług związanych z prowadzeniem Sklepu korzysta z plików cookies służących min. do monitorowania aktywności Klienta w sieci i zbierania danych dotyczących adresów e-mail, rodzaju oprogramowania używanego do przeglądania stron internetowych, czy historii przeglądarki. Sprzedawca informuje, że Klient posiada możliwość zablokowania możliwości ich tworzenia, jednak zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies w urządzeniu Klienta może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W przypadku ewentualnej niezgodności lub różnic interpretacyjnych niniejszego Regulaminu z postanowieniami bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, pierwszeństwo mają regulacje ustawowe i je należy stosować.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu.

 

Polityka prywatności/ pliki cookie

O polityce cookie

Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie wyjaśnia, czym są pliki cookie i w jaki sposób je wykorzystujemy, rodzaje plików cookie, których używamy, tj. informacje, które zbieramy za pomocą plików cookie i jak te informacje są wykorzystywane oraz jak kontrolować preferencje dotyczące plików cookie. Więcej informacji na temat tego, w jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i zabezpieczamy Twoje dane osobowe, znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

W każdej chwili możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę z Deklaracji dotyczącej plików cookie na naszej stronie internetowej
Dowiedz się więcej o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i jak przetwarzamy dane osobowe w naszej Polityce prywatności.
Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.ojcieckontrasyn.pl

Czym są pliki Cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które służą do przechowywania niewielkich porcji informacji. Są one przechowywane na Twoim urządzeniu, gdy strona jest ładowana w Twojej przeglądarce. Te pliki cookie pomagają nam w prawidłowym funkcjonowaniu strony internetowej, zwiększeniu jej bezpieczeństwa, zapewnieniu lepszego doświadczenia użytkownika oraz zrozumieniu, w jaki sposób strona internetowa działa, a także przeanalizowaniu, co działa i gdzie wymaga poprawy.

Jak wykorzystujemy ciasteczka ?

Podobnie jak większość usług online, nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie pierwszej i trzeciej strony w kilku celach. Własne pliki cookie są w większości niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny i nie gromadzą żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika.

Pliki cookie stron trzecich używane na naszej stronie internetowej służą głównie do zrozumienia, jak działa strona internetowa, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z naszą stroną internetową, zapewniają bezpieczeństwo naszych usług, dostarczają reklamy, które są dla Ciebie odpowiednie, a w sumie zapewniają lepsze i ulepszone działanie użytkownika doświadczenie i pomóc przyspieszyć przyszłe interakcje z naszą witryną.

Jakie typu ciasteczka wykorzystujemy ?

Niezbędne: niektóre pliki cookie są niezbędne, abyś mógł korzystać z pełnej funkcjonalności naszej witryny. Pozwalają nam utrzymywać sesje użytkowników i zapobiegać wszelkim zagrożeniom bezpieczeństwa. Nie zbierają ani nie przechowują żadnych danych osobowych. Na przykład te pliki cookie umożliwiają logowanie się do konta i dodawanie produktów do koszyka oraz bezpieczne dokonywanie transakcji.

Statystyki: te pliki cookie przechowują informacje, takie jak liczba odwiedzających witrynę, liczba unikalnych użytkowników, które strony witryny zostały odwiedzone, źródło wizyty itp. Dane te pomagają nam zrozumieć i przeanalizować, jak dobrze działa witryna i gdzie wymaga poprawy.

Marketing: Nasza strona internetowa wyświetla reklamy. Te pliki cookie służą do personalizacji reklam, które Ci pokazujemy, tak aby były dla Ciebie znaczące. Te pliki cookie pomagają nam również śledzić skuteczność tych kampanii reklamowych.
Informacje przechowywane w tych plikach cookie mogą być również wykorzystywane przez zewnętrznych dostawców reklam do wyświetlania reklam również w innych witrynach w przeglądarce.

Funkcjonalne: Są to pliki cookie, które pomagają w niektórych mniej istotnych funkcjach na naszej stronie internetowej. Funkcjonalności te obejmują osadzanie treści, takich jak filmy lub udostępnianie treści witryny na platformach społecznościowych.

Preferencje: Te pliki cookie pomagają nam przechowywać Twoje ustawienia i preferencje przeglądania, takie jak preferencje językowe, dzięki czemu masz lepsze i wydajniejsze wrażenia podczas przyszłych wizyt na stronie.
[cookie_audit columns=”cookie,description” header=”Poniższa lista zawiera szczegółowe informacje na temat plików cookie używanych w naszej witrynie.”]

Jak możesz tworzyć pliki cookie ?

Jeśli zdecydujesz się zmienić swoje preferencje później podczas sesji przeglądania, możesz kliknąć kartę „Polityka prywatności i plików cookie” na ekranie. Spowoduje to ponowne wyświetlenie informacji o zgodzie, umożliwiając zmianę preferencji lub całkowite wycofanie zgody.

Oprócz tego różne przeglądarki zapewniają różne metody blokowania i usuwania plików cookie używanych przez strony internetowe. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby zablokować/usunąć pliki cookies. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu i usuwaniu plików cookie, odwiedź wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.